બેબી કોર્ન ( Baby corn )

બેબી કોર્ન ( Baby Corn ) Glossary |બેબી કોર્ન આરોગ્ય માટેના ફાયદા અને પોષણની માહિતી + બેબી કોર્ન રેસિપી ( Baby Corn ) | Tarladalal.com Viewed 2988 times

બેબી કોર્નના ટુકડા (baby corn cubes)
અડધા કાપેલા બેબી કોર્ન (baby corn halves)
બેબી કોર્નના ગોળ ટુકડા (baby corn roundels)
હલકા ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (blanched baby corn)
બાફેલા બેબી કોર્ન (boiled baby corn)
સમારેલા બેબી કોર્ન (chopped baby corn)
આડા કાપીને અર્ધ ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (diagonally cut and blanched baby corn)
Diagonally cut baby corn
Place the baby corns on a chopping board and using a sharp knife, make a series of diagonal parallel cuts and you will get 1" long diagonal strips of baby corn. You can cut baby corn diagonally into big or small pieces, as per the recipe requirement.
સ્લાઇસ કરીને હલકા ઉકાળેલા બેબી કોર્ન (sliced and blanched baby corn)
સ્લાઇસ કરેલા બેબી કોર્ન (sliced baby corn)

Related Links

કૅન્ડ બેબી કોર્ન

Try Recipes using બેબી કોર્ન ( Baby Corn )


More recipes with this ingredient....

chopped baby corn (25 recipes), baby corn (324 recipes), blanched baby corn (29 recipes), baby corn cubes (9 recipes), sliced baby corn (56 recipes), sliced and blanched baby corn (36 recipes), baby corn roundels (5 recipes), boiled baby corn (10 recipes), canned baby corn (2 recipes), diagonally cut and blanched baby corn (32 recipes), baby corn halves (1 recipes), diagonally cut baby corn (7 recipes)

Categories