બ્રોકલી ( Broccoli )

બ્રોકલી ( Broccoli ) Glossary | Recipes with બ્રોકલી ( Broccoli ) | Tarladalal.com Viewed 2285 times

હલકી ઉકાળેલી બ્રોકલી (blanched broccoli florets)
બ્રોકલીના ફૂલ (broccoli florets)
બ્રોકલીની દાંડી (broccoli stalks)
સમારીને અર્ધ ઉકાળેલી બ્રોકલી (chopped and blanched broccoli)
સમારીને અર્ધ ઉકાળીને પ્યુરી બનાવેલી બ્રોકલી (chopped blanched and pureed broccoli)
સમારેલી બ્રોકલી (chopped broccoli)
સમારેલી બ્રોકલીની દાંડી (chopped broccoli stalks)
ખમણેલી બ્રોકલી (grated broccoli)
સ્લાઇસ કરેલી બ્રોકલી (sliced broccoli)

Try Recipes using બ્રોકલી ( Broccoli )


More recipes with this ingredient....

broccoli (329 recipes), blanched broccoli florets (108 recipes), chopped broccoli (47 recipes), broccoli florets (121 recipes), broccoli stalks (2 recipes), grated broccoli (4 recipes), sliced broccoli (1 recipes), chopped and blanched broccoli (8 recipes), chopped blanched and pureed broccoli (1 recipes), chopped broccoli stalks (2 recipes)

Categories