ફૂલકોબી ( Cauliflower )

ફૂલકોબી ગ્લોસરી | ફૂલકોબી નો ઉપયોગ + રેસિપી ( Cauliflower in Gujarati) Viewed 1731 times

હલકા ઉકાળેલા ફૂલકોબી (blanched cauliflower)
બાફેલા ફૂલકોબીના ટુકડા (boiled cauliflower florets)
ફૂલકોબીના ફૂલ (cauliflower florets)
સમારીને બાફેલી ફૂલકોબી (chopped and boiled cauliflower)
સમારેલું ફૂલકોબી (chopped cauliflower)
ખમણેલી ફૂલકોબી (grated cauliflower)
સ્લાઇસ કરેલું ફૂલકોબી (sliced cauliflower)

Try Recipes using ફૂલકોબી ( Cauliflower )


More recipes with this ingredient....

cauliflower (517 recipes), cauliflower florets (203 recipes), chopped cauliflower (79 recipes), blanched cauliflower (32 recipes), grated cauliflower (55 recipes), sliced cauliflower (7 recipes), boiled cauliflower florets (19 recipes), chopped and boiled cauliflower (2 recipes)

Categories