કોથમીર ( Coriander )

કોથમીર Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા , નો ઉપયોગ, રેસિપી , Coriander in Gujarati Viewed 4103 times

સમારેલી કોથમીર (chopped coriander)
સમારેલી કોથમીરની દાંડીઓ (chopped coriander stalks)
ધાણાની પેસ્ટ (coriander paste)
કોથમીરની દાંડીઓ (coriander stalks)

Categories