જીરું ( Cumin seeds )

જીરું ( Cumin Seeds ) Glossary | Recipes with જીરું ( Cumin Seeds ) | Tarladalal.com Viewed 3686 times

જીરા પાવડર (cumin seeds powder)
શેકીને ભૂક્કો કરેલું જીરું (roasted and crushed cumin seeds)