મિક્સ ફણગાવેલા કઠોળ ( Mixed sprouts )

મિક્સ ફણગાવેલા કઠોળ શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ in Gujarati Viewed 5835 times

બાફીને વાટેલા મિક્સ ફણગાવેલા કઠોળ (boiled and crushed mixed sprouts)
બાફીને છૂંદેલા મિક્સ કઠોળ (boiled and mashed mixed sprouts)
બાફેલા મિક્સ ફણગાવેલા કઠોળ (boiled mixed sprouts)