પિસ્તા ( Pistachios )

પિસ્તા ( Pistachios ) Glossary | આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + પિસ્તા રેસિપી ( Pistachios ) | Tarladalal.com Viewed 4066 times

હલકા ઉકાળીને સમારેલા પિસ્તા (blanched and chopped pistachios)
હલકા ઉકાળીને સ્લાઇસ કરેલા પિસ્તા (blanched and sliced pistachios)
હલકા ઉકાળેલા પિસ્તા (blanched pistachios)
સમારેલા પિસ્તા (chopped pistachios)
ભૂક્કો કરેલા પિસ્તા (crushed pistachios)
પિસ્તાની કાતરી (pistachio slivers)
પિસ્તાનો પાવડર (powdered pistachios)

Related Links

શેકેલા પિસ્તા
ટોસ્ટેડ નમકીન પિસ્તા

Try Recipes using પિસ્તા ( Pistachios )


More recipes with this ingredient....

pistachios (344 recipes), chopped pistachios (106 recipes), pistachio slivers (92 recipes), blanched pistachios (19 recipes), roasted pistachios (2 recipes), toasted salted pistachios (0 recipes), powdered pistachios (15 recipes), crushed pistachios (9 recipes), blanched and chopped pistachios (8 recipes), blanched and sliced pistachios (1 recipes)

Categories