બટાટા ( Potatoes )

બટાટા ( Potatoes ) Glossary |આરોગ્ય માટેના ફાયદા, પોષણની માહિતી + બટાટા રેસિપી ( Potatoes ) | Tarladalal.com Viewed 4860 times

બાફીને સમારેલા બટેટા (boiled and chopped potatoes)
બાફીને તળેલા બટેટાના ટુકડા (boiled and fried potato cubes)
બાફીને મસળી લીધેલા બટેટા (boiled and mashed potatoes)
બાફી છોલીને સ્લાઇસ કરેલા બટાટા (boiled and peeled potato slices)
બાફી છોલીને ખમણેલા બટાટા (boiled peeled and grated potatoes)
બાફેલા બટાટા (boiled potato)
બાફેલા બટાટાના ટુકડા (boiled potato cubes)
સમારેલા બટાટા (chopped potatoes)
તળેલા બટેટા (fried potato)
ખમણેલા બટાટા (grated potatoes)
અર્ધ ઉકાળીને ખમણેલા બટેટા (par boiled and grated potatoes)
અર્ધ બાફેલા બટાટાના ટુકડા (parboiled potato cubes)
અર્ધ ઉકાળેલી બટાટાની સળી (parboiled potato fingers)
અર્ધ ઉકાળેલી બટાટાની વેજ (parboiled potato wedges)
છોલીના ખમણેલા કાચા બટેટા (peeled and grated raw potato)
બટાટાના ટુકડા (potato cubes)
બટાટાની ફીંગર્સ (potato fingers)
બટાટાની સ્લાઇસ (potato slices)
બટાટાની વેજ (potato wedges)
સ્લાઇસ કરેલા બટાટા (sliced potatoes)

Related Links

અર્ધ બાફેલા બટાટા
બટાટાની સળી
લાલ બટાટા

Try Recipes using બટાટા ( Potatoes )


More recipes with this ingredient....

potatoes (2070 recipes), par-boiled potatoes (11 recipes), potato salli (8 recipes), potato cubes (167 recipes), sliced potatoes (41 recipes), chopped potatoes (186 recipes), grated potatoes (52 recipes), potato fingers (23 recipes), red potatoes (1 recipes), fried potato (3 recipes), boiled potato (118 recipes), Boiled and mashed potatoes (363 recipes), boiled and chopped potatoes (54 recipes), par boiled and grated potatoes (5 recipes), boiled and peeled potato slices (12 recipes), parboiled potato wedges (1 recipes), potato wedges (6 recipes), boiled potato cubes (67 recipes), boiled peeled and grated potatoes (18 recipes), parboiled potato fingers (3 recipes), peeled and grated raw potato (2 recipes), parboiled potato cubes (5 recipes), potato slices (5 recipes), Boiled and Fried Potato Cubes (1 recipes)

Categories