ટમેટા ( Tomatoes, tamatar )

ટમેટા શું છે, નો ઉપયોગ, રેસિપિસ, Tomatoes in Gujarati, Tarla Dalal Viewed 10152 times

અર્ધ ઉકાળીને સમારેલા ટમેટા (blanched and chopped tomatoes)
અર્ધ ઉકાળેલા ટમેટાના ટુકડા (blanched tomato cubes)
હલકા ઉકાળેલા ટમેટા (blanched tomatoes)
સમારેલા ટમેટા (chopped tomatoes)
સમારેલા ટમેટા (grated tomatoes)
શેકેલા ટમેટા (roasted tomatoes)
સ્લાઇસ કરેલા ટમેટા (sliced tomatoes)
ટમેટાના ટુકડા (tomato cubes)
ટમેટાનું પલ્પ (tomato pulp)
Read how to make tomato pulp
Watch how to make tomato pulp
ટમેટાની ફૉંક (tomato segments)
ટમેટાની રીંગ્સ્ (tomato slices)
ટમેટાની પટ્ટીઓ (tomato strips)
અંદરનો ભાગ કાઢી લીધેલા ટમેટા (tomatoes cored)
અડધા કાપેલા ટમેટા (tomatoes halved)
ચાર ટુકડા કરેલા ટમેટા (tomatoes quatered)

Related Links

ટમૅટો કેચપ
ટમેટાની પ્યુરી
ટમેટાનો રસ
પ્લમ ટમેટા
કૅન્ડ ટમેટાના ટુકડા
કૅન્ડ ટમેટા
કૅન્ડ સ્ટયુડ ટમેટા

Try Recipes using ટમેટા ( Tomatoes, Tamatar )


More recipes with this ingredient....

tomato ketchup (928 recipes), tomato puree (370 recipes), tomatoes, tamatar (4261 recipes), tomato juice (26 recipes), tomato cubes (131 recipes), sliced tomatoes (148 recipes), chopped tomatoes (1732 recipes), blanched tomatoes (20 recipes), tomato pulp (102 recipes), grated tomatoes (28 recipes), plum tomatoes (11 recipes), canned tomato cubes (3 recipes), canned tomatoes (9 recipes), roasted tomatoes (1 recipes), canned stewed tomatoes (0 recipes), Tomato Segments (2 recipes), Tomatoes Halved (0 recipes), Tomato slices (91 recipes), Tomatoes Cored (0 recipes), Tomatoes Quatered (3 recipes), blanched and chopped tomatoes (51 recipes), blanched tomato cubes (1 recipes), tomato strips (3 recipes)

Categories