અડદની દાળ ( Urad dal )

અડદની દાળ ( Urad Dal ) Glossary | Recipes with અડદની દાળ ( Urad Dal, Split black lentils, Black gram dal ) | Viewed 2862 times


ઉકાળેલી અડદની દાળ (boiled urad dal)
પલાળેલી અડદની દાળ (soaked urad dal)