ઘંઉના બ્રેડ ( Whole wheat bread )

ઘંઉના બ્રેડ ( Whole Wheat Bread ) Glossary | Recipes with ઘંઉના બ્રેડ ( Whole Wheat Bread ) | Tarladalal.com Viewed 1658 times

ટોસ્ટ કરેલા ઘઉંના બ્રેડની સ્લાઇસ (toasted whole wheat bread slices)