ઘંઉના બ્રેડ ( Whole wheat bread )

ઘંઉના બ્રેડ એટલે શું? ગ્લોસરી, તેના ઉપયોગ, આરોગ્ય લાભો, રેસીપી Viewed 1964 times

ઘંઉના બ્રેડ એટલે શું?$SUBTERMS$

ઘંઉના બ્રેડના ફાયદા, આરોગ્ય લાભો (benefits of whole wheat bread, gehun ka bread in Gujarati)

વેલ, બ્રેડનો ઉપયોગ જાણીતો અને વ્યક્તિલક્ષી છે. મેંદામાંથી બનાવેલ સફેદ બ્રેડ કરતાં ઘંઉના બ્રેડ થોડા સારા વિકલ્પ છે. મેંદા-આધારિત બ્રેડનું સેવન અવશ્ય અવગણવામાં આવે છે, ઘઉંની બ્રેડ જે સંપૂર્ણ રીતે ઘઉંના લોટ માંથી બનાવવામાં આવે છે તે તંદુરસ્ત વિકલ્પ છે. ઘઉંના બ્રેડમાં સફેદ બ્રેડ કરતાં વધુ ફાઇબર હોય છે, જે બ્લડ સુગર અને બ્લડ કોલેસ્ટરોલનું સ્તર વધુ સારી રીતે જાળવવામાં મદદ કરે છે. જો કે બ્રેડની બંને જાતોમાં તેમની કાર્બની ગણતરીમાં લગભગ સમાન છે. તેથી કોઈપણ બ્રેડ સંયમનથી ખાવા મહત્વપૂર્ણ છે.

ટોસ્ટ કરેલા ઘઉંના બ્રેડની સ્લાઇસ (toasted whole wheat bread slices)