પીળી મગની દાળ ( Yellow moong dal )

પીળી મગની દાળ ગ્લોસરી, નો ઉપયોગ ,Yellow Moong Dal in Gujarati, Tarla Dalal Viewed 2644 times

પલાળેલી પીળી મગની દાળ (soaked yellow moong dal)