નાળિયેર ( Coconut, nariyal )

નાળિયેર ( Coconut ) Glossary | Recipes with નાળિયેર ( Coconut ) | Tarladalal.com Viewed 2155 times

સમારેલા નાળિયેર (chopped coconut)
નાળિયેરની પેસ્ટ (coconut paste)
ખમણીને શેકેલું નાળિયેર (grated and roasted coconut)
ખમણેલું નાળિયેર (grated coconut)
સ્લાઇસ કરેલું નાળિયેર (sliced coconut)

Related Links

નાળિયેરનું દૂધ
નાળિયેરની મલાઇ
નાળિયેરનું ઍસન્સ
નાળિયેરનું દૂધ

Try Recipes using નાળિયેર ( Coconut, Nariyal )


More recipes with this ingredient....

coconut, nariyal (1732 recipes), coconut milk powder (12 recipes), coconut cream (11 recipes), coconut essence (4 recipes), sliced coconut (10 recipes), grated coconut (1194 recipes), coconut milk (303 recipes), chopped coconut (33 recipes), coconut paste (7 recipes), grated and roasted coconut (1 recipes)

Categories