આદુ ( Ginger )

આદુ ( Ginger ) Glossary | Recipes with આદુ ( Ginger ) | Tarladalal.com Viewed 4736 times

સમારેલું આદુ (chopped ginger)
વાટેલું આદુ (crushed ginger)
આદુનો રસ (ginger juice)
પાતળી લાંબી ચીરી કરેલો આદુ (ginger juliennes)
આદુની પેસ્ટ (ginger paste)
આદુના ગોળ ટુકડા (ginger roundels)
ખમણેલું આદુ (grated ginger)
સ્લાઇસ કરેલું આદુ (sliced ginger)
પાતળી લાંબી ચીરી કરેલો ટેન્ડર આદુ (sliced tender ginger)
ટેન્ડર આદુ (tender ginger)

Related Links

આદુ-લીલા મરચાંની પેસ્ટ
સૂંઠ
જીંજર એલ
જીંજર બીયર
સુંઠ
આંબા હળદર
ક્રિસ્ટલાઇસ્ડ આદુ
આદુનો સ્કવૉશ

Try Recipes using આદુ ( Ginger )


More recipes with this ingredient....

ginger-green chilli paste (568 recipes), ginger (3447 recipes), dried ginger powder (113 recipes), ginger ale (14 recipes), ginger juice (64 recipes), ginger paste (491 recipes), ginger beer (0 recipes), sliced ginger (36 recipes), chopped ginger (960 recipes), grated ginger (503 recipes), ginger roundels (3 recipes), ginger juliennes (41 recipes), crushed ginger (38 recipes), dried ginger (5 recipes), mango ginger (1 recipes), crystallized ginger (4 recipes), ginger squash (5 recipes), tender ginger (0 recipes), sliced tender ginger (0 recipes)

Categories