આદુ ( Ginger, adrak )

આદુ ( Ginger ) Glossary | Recipes with આદુ ( Ginger ) | Tarladalal.com Viewed 4431 times

સમારેલું આદુ (chopped ginger)
વાટેલું આદુ (crushed ginger)
આદુનો રસ (ginger juice)
પાતળી લાંબી ચીરી કરેલો આદુ (ginger juliennes)
આદુની પેસ્ટ (ginger paste)
આદુના ગોળ ટુકડા (ginger roundels)
ખમણેલું આદુ (grated ginger)
સ્લાઇસ કરેલું આદુ (sliced ginger)

Related Links

આદુ-લીલા મરચાંની પેસ્ટ
સૂંઠ
જીંજર એલ
જીંજર બીયર
સુંઠ
આંબા હળદર
ક્રિસ્ટલાઇસ્ડ આદુ
આદુનો સ્કવૉશ

Try Recipes using આદુ ( Ginger, Adrak )


More recipes with this ingredient....

ginger-green chilli paste (562 recipes), ginger, adrak (3446 recipes), Dried Ginger Powder / Sonth (112 recipes), ginger ale (14 recipes), ginger juice (64 recipes), ginger paste (491 recipes), ginger beer (0 recipes), sliced ginger (39 recipes), chopped ginger (961 recipes), grated ginger (503 recipes), ginger roundels (3 recipes), ginger juliennes (41 recipes), crushed ginger (38 recipes), dried ginger (5 recipes), mango ginger (1 recipes), crystallized ginger (4 recipes), ginger squash (4 recipes)

Categories